Dzisiaj jest Wtorek 20 marca 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

List gończy za Tomaszem Seroczyńskim

Komisariat Policji w Knurowie prosi naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Tomasza Seroczyńskiego
Tomasz Seroczyński mieszkał ostatnio przy ul. Zwycięstwa 81/2 w Knurowie. Poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego 7 kwietnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach (sygn. akt VII K 976/14/ZAB). Seroczyński ścigany jest przestępstwo z art. 286§1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Czyn Seroczyńskiego wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, co oznacza, że sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie go lub pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Tomasza Seroczyńskiego, bądź jego zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

wstecz