Dzisiaj jest Poniedziałek 23 kwietnia 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Złóż wniosek na czas

Przysługuje ci prawo do rekompensaty za deputat? Jeśli tak, to masz 21 dni na złożenie odpowiedniego wniosku. Zegar ruszył we wtorek, pierwotnie miał się zatrzymać 13 listopada. Na szczęście termin składania wniosków wydłużono do 18 listopada
W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensacie za utracone prawo do deputatu węglowego. We wtorek otwarte zostały punkty przyjmowania wniosków. 
Dwa z nich znajdują się w Knurowie. Ruch „Knurów” otwarł punkt w siedzibie Dyrekcji (pok. 4, 5, 6) przy ul. Dworcowej 1. To biuro czynne jest w godzinach 6-18 (od poniedziałku do piątku) i 7-15 (w soboty). Ruch „Szczygłowice”  przyjmuje w Dziale Zatrudnienia (pok. 10B i 13) przy ul. Górniczej 1. Godziny otwarcia: 6-18 (do poniedziałku do piątku) i 7-15 (w soboty). 
W obydwu miejscach obsługiwani są składający wnioski bez względu na to, czy odeszli na emeryturę (bądź rentę) jako pracownicy JSW SA, czy jeszcze za czasów Kompanii Węglowej i wcześniej.
- To nasz ukłon w stronę emerytów górniczych – powiedział Przeglądowi Piotr Rykala, dyrektor pracy w KWK "Knurów-Szczygłowice". – Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, z jakimi mogliby borykać się wnioskodawcy, wśród których na pewno nie brak osób starszych i schorowanych. Dlatego staramy się ułatwić im realizację formalności. 
Przed knurowską Dyrekcją we wtorkowe przedpołudnie szybko zwiększała się ilość osób chcących złożyć wniosek. Pracownicy kopalni zadbali jednak o to, by obsługa przebiegała szybko i sprawnie. 
- Jestem pod wrażeniem, bo nastawiałem się na straszliwy tłok – przyznał nam jeden z oczekujących w kolejce emerytów. 
To jednak początek akcji. Dopiero w najbliższe dni przewidywane są prawdziwe „godziny szczytu”, jeśli chodzi o ilość składających. Choć jest na to 21 dni, to zdecydowana większość uprawnionych do rekompensaty chce pozałatwiać formalności jak najszybciej.
- Prosimy o składanie wyłącznie wypełnionych wniosków wraz z oświadczeniem – apeluje zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Złożenie kompletnego wniosku przyspieszy jego weryfikację.
Przyjęte wnioski zostaną podzielone i dostarczone w we właściwe miejsce. W przypadku emerytów „starej daty” (tych, którzy przeszli na emeryturę bądź rentę przed przejęciem KWK "Knurów-Szczygłowice" przez JSW SA) wnioski trafią do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Można i pocztą
Niekoniecznie trzeba fatygować się do punktu przyjęć. Wniosek można również wysłać pocztą (przesyłką poleconą) do kopalni (zakładu), z którego osoba uprawniona odeszła na rentę lub emeryturę. W tym przypadku decydować będzie data nadania korespondencji. Ale uwaga!
- Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę [UWAGA: dotyczy to tylko miejscowości, w których nie ma kancelarii notarialnych; mieszkańcy Knurowa muszą więc korzystać z usług notariusza - dop. red.]. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA” – informuje JSW SA. - Wniosek może zostać złożony także przez osobę upoważnioną (pełnomocnika), osoba ta musi legitymować się upoważnieniem/pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie lub przez gminę [w Knurowie wyłącznie notarialnie - dop. red.],  upoważniającym do  złożenia wniosku o wypłatę w imieniu osoby uprawnionej. Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

Wypłata albo uzupełnienie
Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, niebawem wpłynie rekompensata. Zostanie ona wypłacona jednorazowo przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany we wniosku przez osobę uprawnioną. 
Pieniądze w wysokości 10 tysięcy złotych zostaną wypłacone do końca 2017 roku. Świadczenie zostało zwolnione z podatku dochodowego. 
W przypadku, gdy  wniosek o wypłatę rekompensaty nie będzie zawierał wszystkich danych, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany celem ich uzupełnienia. Osoba wezwana powinna uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. 
- W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wypłaty świadczenia rekompensacyjnego osoba nieuprawniona otrzyma informację pisemną wraz z uzasadnieniem – informuje JSW SA. - Na tej podstawie może złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od momentu otrzymania odmowy.
Wedle szacunków ministerstwa energii rekompensata przysługiwać będzie około 240 tys. osób. Tym samym na ten cel budżet państwa wydatkuje 2,4 mld zł.

W piątek w Gamie
Teoretycznie wypełnienie wniosku nie powinno sprawiać specjalnego problemu. W praktyce mogą wystąpić sytuacje, które przekraczają wyobraźnię ustawodawcy. Z myślą o tych, co mają rozterki bądź wątpliwości związane z wypełnieniem wniosków (bądź całą sytuacją związaną z wypłatą rekompensaty) grupa inicjatywna batalii o odzyskanie deputatu organizuje spotkanie poświęcone tej tematyce.
Zebranie odbędzie się w piątek, 27 października, w Klubie Gama. Początek o godz. 16.
- Zaprosiliśmy na spotkanie mecenasa Michała Zaparta z Kancelarii Radców Prawnych Urban i Zapart. Będzie więc sposobność zapoznania się z różnymi prawnymi aspektami tej problematyki – informują Franciszek Szafarz i Henryk Hankus, inicjatorzy kilkuletniej walki o deputat.
W trakcie zebrania będzie można pobrać wydrukowane blankiety wniosków.
Nasi rozmówcy doceniają przyjęcie ustawy o rekompensacie. 
- To pewne zwieńczenie trudnych i ofiarnych zmagań  - mówią. Zastrzegają, że nie jest to rozwiązanie idealne, jakiego oczekiwali, ale też mają świadomość, że mogło się skończyć zupełnie na niczym.
- Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w batalię o odzyskanie deputatu – nie kryją satysfakcji. – Było trudno, czasem nawet bardzo trudno, ale konsekwencja i upór przyniosły efekt.

Wniosek w prezencie
W bieżącym wydaniu Przeglądu Lokalnego dołączyliśmy wydrukowany „Wniosek o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla”. Poniżej publikujemy „Instrukcję dla osób uprawnionych” oraz kompendium najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości (wraz z odpowiedziami), udostępnione przez stronę górniczą. Czy wystarczające? Trudno powiedzieć, gdyż sytuacja jest dynamiczna. Z chwilą pozyskania nowych informacji będziemy się nimi dzielić na Przeglądowych łamach.
/bw/, foto: Tomasz Czarnecki

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (informacja JSW SA):

Kto jest uprawniony do ubiegania się o rekompensatę za utratę prawa do deputatu węglowego? 
Zgodnie z ustawą prawo do rekompensaty mają emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierali deputat węglowy. Prawo do rekompensaty mają także wdowy, wdowcy i sieroty, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej po wymienionych wyżej emerytach i rencistach. W przypadku zakładów należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej uprawnionymi są osoby, które otrzymywały deputat węglowy do końca 2014 roku. Osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę po tym terminie nie są uprawnione do otrzymania rekompensaty, gdyż począwszy od 1 stycznia 2015 r. JSW zaprzestała wypłaty deputatu dla emerytów oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze.
 
Kto nie ma prawa do rekompensaty za utratę prawa do deputatu węglowego? 
W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej są to osoby, które prawa emerytalne lub rentowe nabyły po 1 stycznia 2015 roku, kiedy zarząd JSW podjął uchwałę o zaprzestaniu wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. Świadczenie rekompensacyjne nie przysługuje także, emerytowi lub renciście, któremu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca, na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Rekompensaty nie otrzymają także osoby, których prawo do bezpłatnego węgla jest realizowane na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Nie jestem zainteresowany odebraniem rekompensaty w wysokości 10 tysięcy złotych. Czy będę otrzymywał deputat, jeśli jej nie wezmę? 
Nie, ponieważ JSW zaprzestała wypłaty deputatów poczynając od 1 stycznia 2015 roku. 

Jeśli wezmę teraz rekompensatę, to czy będę dostawał deputat w kolejnych latach? 
Nie, ponieważ odebranie rekompensaty jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do bezpłatnego węgla. Wraz z wnioskiem o wypłatę osoby uprawnione do jej odebrania składają oświadczenie o tym że nie będą występować z roszczeniami z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.
 
Mój mąż jest obłożnie chory, nie może przyjechać a nawet samodzielnie się podpisać. Jakie dokumenty muszę mieć, by złożyć wniosek w jego imieniu? 
Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego należy złożyć w formie pisemnej, z wykorzystaniem wzoru dostępnego na stronie internetowej JSW S.A. W przypadku, gdy o wypłatę rekompensaty wnosi osoba, która nie może osobiście złożyć wniosku, wniosek podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona (pełnomocnik). Do wniosku należy załączyć upoważnienie / pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę [UWAGA: dotyczy to tylko miejscowości, w których nie ma kancelarii notarialnych; mieszkańcy Knurowa muszą więc korzystać z usług notariusza - dop. red.], upoważniające do złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty w imieniu osoby uprawnionej. Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.
 
Czy wniosek może złożyć osoba przebywająca obecnie na urlopie górniczym? 
Nie, ponieważ nie nabyła praw emerytalnych i prawa do deputatu węglowego. 

Czy wnioski można składać w dowolnym punkcie czy tylko we własnej kopalni? 
Prosimy o składanie wniosków w punktach kopalń (zakładów), z których uprawniony odszedł na rentę lub emeryturę.
 
Czy wdowy i wdowcy oraz sieroty po emerytach mogą ubiegać się o rekompensatę. 
Tak, o ile mają ustalone prawo do renty rodzinnej i pobierali wcześniej deputat węglowy.
 
Czy mam prawo do rekompensaty, jeśli jestem wdową po górniku, ale pobieram swoją emeryturę? 
Nie, ponieważ uprawnione są tylko osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym górniku.
 
Jeśli otrzymam odpowiedź odmowną na mój wniosek, to co mogę zrobić? 
Jeśli ktoś otrzyma decyzję odmowną z pisemnym uzasadnieniem, to na tej podstawie może złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji odmownej.
 
Odchodzę na emeryturę w przyszłym roku. Czy będę miał prawo do deputatu węglowego? 
Nie, ponieważ od 1 stycznia 2015 r. JSW zaprzestała wypłaty deputatu dla emerytów oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze i od tamtej pory prawo do niego nie przysługuje.

Źródło: jsw.pl

wstecz